جستجو در سایت


اطلاعیه های مهم
اطلاعات و معرفی مراکز آموزشی

جهت کسب اطلاعات لازم از مراکز وآموزشگاههای آزاد استان بر روی نقشه فوق کلیک کنید
ویااز طریق پرتال سازمان   www.ostan.portaltvto.com اقدام گردد

حوزه مشاور جوان
ورود به سامانه پیامک و ایمیل اداره کل

شماره پيامك اداره كل

30007650000167

==============

سامانه پست الکترونیک

dabirkhaneh@gilantvto.ir

درخواست ها / شکایات

دفترحراست-رسیدگی به شکایات

ارسال گزارش -اخبار و شکایت

خدمات قابل ارایه در دفاتر پیشخوان
تصویر روز

ارایه پیشنهادات و نظرات

 (ارتباط الکترونیکی با مسئولین)

 جهت ارائه نظرات و پیشنهادات  از این قسمت استفاده کنید

*************************

برای ارتباط با مسئولین اداره کل فنی و حرفه ای استان گیلان  از این قسمت استفاده کنید

کمیته های اجرایی

 

 

 

رئيس اداره آموزش

 

اکبر اسکندی

سرپرست اداره آموزش ، پژوهش و برنامه ريزي

شماره تماس : 33721560-013

 

بسمه تعالی

 

اهم فعالیت های اداره آموزش ، پژوهش وبرنامه ریزی استان گیلان

1-نظارت برتهیه وتدوین برنامه های آموزشی مراکز وبررسی عملکرد وتشخیص نارسائیها وارائه طرح به منظور فراهم نمودن امکانات لازم برای رفع کمبودها

2-نظارت وکنترل برنحوه کارمربیان در کارگاههای مربوطه وتشخیص نارسائیها وکمبودها واقدام در جهت رفع مشکلات آموزشی آنها

3-نیاز سنجی وبرنامه ریزی آموزشی برای کارخانجات وبرگزاری دوره های تخصصی وایجاد کمیته های فنی با همکاری کارشناسان ومسئولین آموزش کارخانجات

4-بررسی وضعیت اشتغال آموزش دیدگان مراکز آموزشی منطقه جهت تقویت رشته های اشتغالزا وجایگزینی رشته های مورد نیاز به جای رشته های فاقد ظرفیت اشتغال

5-معرفی مربیان رسمی وغیر رسمی جهت آموزش دوره های کوتاه مدت ویژه بازآموزی ضمن خدمات مربیان مطابق با برنامه زمانبندی اعلام شده (تقویم آموزشی)به مرکز تربیت مربی (با توجه به ثبت نام اینترنتی مربیان طرح LMS)

6-برقراری ارتباط با سایر دستگاههای اجرایی سطح استان جهت تشکیل دوره های آموزشی مورد نیاز آنها در رشته های مختلف در قالب تفاهمنامه فی مابین

7-پیگیری در ایجاد مراکز جوار در شهرک های صنعتی در سطح استان به منظور ارائه آموزش به شاغلین

8-شرکت در جلسات آموزشی ،ارزشیابی ،شورای اداری وپژوهشی و... در طی سال جهت پیشبرد اهداف سازمان

9-نیاز سنجی وبرنامه ریزی آموزشی برای روستاهای سطح استان در قالب پایگاههای روستایی

10-پیگیربی جذب مربیان حق التدریس واجد شرایط مورد نیاز مراکز آموزشی در بخش های مختلف وانجام امورات مربوطه

11-پیگیری اجرایی نمودن شیوه نامه های ارسالی از ستاد سازمان در مراکز تابعه شامل،بهبود مدیریت فرآیند آموزشی ، ارتقاء بهره وری مربیان وکارکنان وروسا ،مشاوره ورهگیری ،شاغلین صنایع وصنوف ،آموزش روستایی و... وانعکاس نتایج آن به سازمان مرکزی

12-پیگیری آموزش دانش آموزان شاخه کاردانش ومشمولین طرح بیمه بیکاری درمراکز تابعه

13-پیگیری طرح آموزش نیروی کار صنعت ساختمان در سطح استان وانعقاد قرارداد با نهادهای مختلف ونظارت براجرای آن

14-نیاز سنجی وبرنامه ریزی آموزشی برای پادگان ها وزندان های استان در قالب تفاهمنامه آموزشی

15-همکاری با سازمان ملی جوانان در جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان ونوجوانان

16-انجام سایر امور محوله مربوطه که از طرف مقام مافوق ارجاع می شود.