جستجو در سایت


اطلاعیه های مهم
اطلاعات و معرفی مراکز آموزشی

جهت کسب اطلاعات لازم از مراکز وآموزشگاههای آزاد استان بر روی نقشه فوق کلیک کنید
ویااز طریق پرتال سازمان   www.ostan.portaltvto.com اقدام گردد

حوزه مشاور جوان
ورود به سامانه پیامک و ایمیل اداره کل

شماره پيامك اداره كل

30007650000167

==============

سامانه پست الکترونیک

dabirkhaneh@gilantvto.ir

درخواست ها / شکایات

دفترحراست-رسیدگی به شکایات

ارسال گزارش -اخبار و شکایت

خدمات قابل ارایه در دفاتر پیشخوان
تصویر روز

ارایه پیشنهادات و نظرات

 (ارتباط الکترونیکی با مسئولین)

 جهت ارائه نظرات و پیشنهادات  از این قسمت استفاده کنید

*************************

برای ارتباط با مسئولین اداره کل فنی و حرفه ای استان گیلان  از این قسمت استفاده کنید

کمیته های اجرایی

 

 

 

معرفی دفتر المپیاد و مسابقات ملی مهارت استان

دفتر المپیاد اداره کل -     حبیب ا.. قرآنی

تلفن : 013-33722320

تلفخانه :013-337551540 داخلی 222

 

شرح وظايف

برنامه ریزي،هماهنگی ونظارت برمسابقات مراحل شهرستانی واستانی

 برنامه ریزي،هماهنگی ونظارت براردوها ي نفرات برتراستان جهت اعزام به مسابقات مرحله کشوري

 برنامه ریزي وهماهنگی اعزام نفرات برتربه مسابقات مرحله کشوري -هماهنگی،تهیه وتدارك کارگاههاي مناسب،ابزاروتجهیزات کافی ولازم جهت اجراي مراحل استانی

وکشوري مطابق بامشخصات فنی موردتائیددفترمسابقات بین المللی مهارت.

اطلاع رسانی صحیح مسابقات مراحل شهرستانی،استانی وکشوري-تهیه گزارشهاي مربوط به مسابقات وسایرامورمرتبط بامسابقه-دریافت شرح وظایف رقابت کنندگان ومطالعه دقیق آن وتوجیه کامل شرح وظایف رقابتکنندگان وکارشناسان قبل ازاعزام به مسابقات.

هماهنگی کامل بادفترمسابقات بین المللی مهارت 

********************************

نگاهی به عملکرد 4 ساله المپیاد